completion of education

completion of education

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.08.1924