conditions for knowledge

conditions for knowledge

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927