Congress of Philosophers

Congress of Philosophers

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923