Częstochowa

Częstochowa

Postcard from Stefan Szuman written 22.10.1937

Letter from Halina Poświatowska written 25.07.1964

Letter from Halina Poświatowska written 16.12. N/D

Postcard from Halina Poświatowska written 20.12.1966