definition of philosophy

definition of philosophy

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923

Letter from Kazimierz Twardowski written 06.02.1923