disappointment

disappointment

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.11.1927