Discourse on method #Cartesius

Discourse on method #Cartesius

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 12.10.1949