discussion with Heidegger

discussion with Heidegger

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927