English encyclopaedia

English encyclopaedia

Letter from Kazimierz Twardowski written 22.10.1927