epistemological works

epistemological works

Letter to Kazimierz Twardowski written 10.12.1924