essence of philosophy

essence of philosophy

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923