exam for graduates

exam for graduates

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.05.1931