examined maths teacher

examined maths teacher

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.07.1922