exchange commision

exchange commision

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 17.07.1948