execution

execution

Letter to Tadeusz Czeżowski written 18.02.1958