Faculty of Logic

Faculty of Logic

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 22.10.1957

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.05.1953

Letter from Tadeusz Kotarbiński written 05.10.1957