Ferdynand Goetel

Ferdynand Goetel

Letter from Karol Irzykowski written 04.03.1936