fictious co-editor

fictious co-editor

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 29.04.1951