formal analysis

formal analysis

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1920