French books

French books

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928