From studies on identity

From studies on identity

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923