future of the Review

future of the Review

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.10.1919