Gottlieb Wilhelm Leibniz

Gottlieb Wilhelm Leibniz

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923