gratitude to Twardowski

gratitude to Twardowski

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923