Inhalt und Gegenstand

Inhalt und Gegenstand

Postcard to Kazimierz Twardowski written 19.11.1927