inheritance from father

inheritance from father

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927