intellectual atmosphere

intellectual atmosphere

Letter from Anna Teresa Tymieniecka written 13.09.1948

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.08.1924