Kazik's faculty

Kazik's faculty

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.03.1925