lecture on intuition

lecture on intuition

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.01.1928