lectures of Kazimierz Twardowski

lectures of Kazimierz Twardowski

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 28.04.1970