lectures preparation

lectures preparation

Letter to Kazimierz Twardowski written 17.08.1924