life conditions

life conditions

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926