Logic for physicians

Logic for physicians

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927