logistic method

logistic method

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922