manuscript of a paper

manuscript of a paper

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.02.1924