Marian Smoluchowski

Marian Smoluchowski

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.03.1917