materialist position

materialist position

Letter to Kazimierz Twardowski written 18.02.1923