meet with philosophers

meet with philosophers

Letter to Kazimierz Twardowski written 09.09.1934