Metaphysische Gespräche

Metaphysische Gespräche

Letter to Kazimierz Twardowski written 20.02.1922