Michalski’s dissertation

Michalski’s dissertation

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.03.1937