middle-school suspension

middle-school suspension

Letter to Kazimierz Twardowski written 21.12.1927