Ministry of Health

Ministry of Health

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.05.1922