Nikolai Trubetzkoy

Nikolai Trubetzkoy

Lecture of Roman Ingarden in Oxford nd.nd.1962