nostrification of a diploma

nostrification of a diploma

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 14.02.1924