on essential questions

on essential questions

Letter to Kazimierz Twardowski written 16.08.1923

Letter from Władysław Witwicki written 21.02.1924

Letter from Władysław Witwicki written 05.04.1927

Letter from Władysław Witwicki written 20.07.1927

Letter from Władysław Witwicki written 25.02.1924

Letter from Władysław Witwicki, n/d A

Letter from Władysław Witwicki written 27.03.1927