On general perceptions

On general perceptions

Letter to Kazimierz Twardowski written 02.06.1920