original academic work

original academic work

Letter to Kazimierz Twardowski written 03.09.1926