paper on St Thomas

paper on St Thomas

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.10.1927