paper on the literary work

paper on the literary work

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928

Letter to Kazimierz Twardowski written 15.02.1928