papers of the Brentanists

papers of the Brentanists

Letter to Kazimierz Twardowski written 29.07.1935